วัตถุประสงค์ของบริษัท

        เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันทางภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านเทคนิคการผลิตและเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีทั้งการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อให้ทันต่อการผลิตของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา เช่น ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ค่าอะใหล่,ค่าขนส่ง เป็นต้น และเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรในปัจจุบันมีส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งถ้าหากมีการใช้งานเครื่องจักรเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นเกิดเสื่อมประสิทธิภาพและชำรุด 


บริษัท ที เพาเวอร์ เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด มีความมุ่งมั้นที่จะทำการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและแก้ใขปัญหาดังกล่าว โดยยึดหลักคุณภาพและรับประกันงานหลังการบริการทุกครั้ง