บริษัท ที เพาเวอร์ เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด

9/826 หมู่ 14 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

โทรศัพท์  02-1982244

โทรสาร 02-1982245

E-mail : tpower_service@hotmail.com